Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Biuletyn WWSIS


Dla Autorów

    „Biuletyn   Naukowy Wrocławskiej  Wyższej   Szkoły  Informatyki   Stosowanej.  Informatyka” publikuje oryginalne artykuły naukowe, informacyjne i przeglądowe z  zakresu szeroko pojętej informatyki w języku polskim z abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim. Nadesłanie   artykułu   do   publikacji   jest   równoznaczne   z   deklaracją   Autora,   że   materiał   jest
oryginalny i nie był wcześniej opublikowany ani złożony do druku w innym wydawnictwie.
    Wszystkie artykuły, z wyjątkiem informacyjnych, po wstępnym   zaakceptowaniu, będą przekazywane do recenzji. Opinie recenzentów wraz z uwagami redakcji zostaną udostępnione Autorowi, w celu wykonania niezbędnych poprawek, w uzgodnionym terminie. Poprawiony tekst i ilustracje stanowią podstawę akceptacji artykułu do druku.
    W   celu   usprawnienia   prac   redakcyjnych   prosimy   o   przygotowanie   tekstu   i   załączników zgodnie z poniższymi wskazówkami.

 

Przygotowanie tekstu
    Maksymalna objętość nadsyłanych prac, wraz ze wszystkimi rycinami i tabelami, nie powinna przekraczać 10 stron formatu A-4 tekstu znormalizowanego (czcionka Times New Roman 11 pkt, interlinia   1,5,   marginesy   2,5   cm). 
    Tekst   artykułu   wraz   z   rycinami   powinien   być dostarczony w dwóch kopiach wydruku jednostronnego oraz w formie cyfrowej. Na marginesie wydruku należy zaznaczyć proponowaną „lokalizację” rycin i tabel. Tekst, jak również objaśnienia do rycin i tabele powinny   być przygotowywane   w   edytorze   tekstów   MS   Word   (w   formacie   *.doc   lub   *.rtf), z wyrównaniem wyłącznie do   lewego   marginesu   (tekst   niejustowany),   z   wyłączonym automatycznym   dzieleniem   wyrazów.   Nie   należy   łamać   tekstu   ani   wstawiać   rycin,   czy   tabel w całość. Wszystkie jednostki miar należy podawać w systemie SI.
    Powołując się w tekście na pozycję bibliograficzną należy w nawiasie kwadratowym podać numer, pod którym figuruje w spisie literatury, np. [1], [2-3], [2, 4]. Źródła internetowe należy umieścić w przypisach.
    Wszystkie   cytowane   pozycje   muszą   znaleźć   się   w   spisie   literatury   na   końcu   artykułu   a
w przypadku źródeł internetowych w przypisach, podobnie jak wszystkie cytowane w literaturze i w przypisach prace muszą się znaleźć w tekście pracy (w tym również w podpisach pod rycinami lub tabelami).
    Zarówno   ryciny   (fotografie   i   rysunki),   jak   i   tabele   powinny   być   w   tekście   przywołane i podpisane, jako ryciny (Ryc.) i tabele (Tab.) i numerowane według kolejności ich pojawiania się w tekście. Opisy rycin w tekście powinny znajdować się poniżej rysunku zaś opisy tabel powyżej.

Przygotowany manuskrypt powinien zawierać:
1. Tytuł artykułu  (w języku polskim i angielskim).
2. Autora i Afiliację - imiona, nazwiska oraz nazwę i adres instytucji zatrudniającej autorów, adresy poczty elektronicznej.
3. Streszczenie - w krótkiej  formie, nieprzekraczającej 200 słów, należy przedstawić metody,  wyniki
badań i wnioski (w języku polskim).
4. Abstract - streszczenie w języku angielskim.
5. Słowa   kluczowe - poniżej   Streszczenia   i   Abstractu   podać   minimalnie   3,   maksymalnie   5   słów kluczowych charakteryzujących tematykę pracy (po polsku).
6. Keywords - to samo, co powyżej (pkt. 5), tylko w języku angielskim.
7. Tekst właściwy  z podziałem na: wstęp, rozdziały wstępne, wyniki badań, ewentualną dyskusję wyników badań, podsumowanie lub/i wnioski oraz podziękowania.
8. Literatura - spis literatury powinien się znajdować na końcu artykułu i powinien być sporządzony w kolejności cytowań w tekście i kolejno ponumerowany. W spisie należy podać podstawowe elementy opisu bibliograficznego zgodnie z niżej podanymi przykładami.
Wybrane przykłady:
[1] E. Castro, Po prostu XML, Helion, Gliwice 2001.
[2] P. Wells, Animacja, PWN, Warszawa 2009.
[3] P. J. Davis i P. Rabinowitz, Methods of Numerical Integration (2nd  edition), Academic Press,
New York 1984.
[4]   W.   Traczyk,   Structural   representation   of   unstructured   knowledge,   Journal   of Telecommunications and Information Technology 3 (2005), 81-86.
[5] L. Yang, D. Liang, Q. Huang, W. Gao, Extracting D3 information form broadcast soccer video, Image and Vision Computing 24, 10 (2006), 1146-1162.
9. Ilustracje - rysunki   i   fotografie   należy   dostarczyć   w   wersji   elektronicznej,   wraz z wydrukiem, w formacie programu graficznego CorelDraw, w przypadku stosowania innych programów należy zapisać ryciny w formacie wektorowym *.wmf, lub innym umożliwiającym import     do     Corela     Draw.     Grafikę     rastrową     należy    zapisywać     w     jednym z   formatów   bitmapowych   (*tif,   *.bmp,   *.jpg).      Fotografie,   zarówno   kolorowe,   jak i czarno-białe powinny być zeskanowane z rozdzielczością 300 dpi dla formatu w druku 1:1, zaś rysunki biało-czarne w rozdzielczości 600 dpi. W przypadku fotografii konieczne jest podanie imienia i nazwiska autora. Ilustracje nie powinny przekraczać maksymalnego pola zadruku na stronie. Podpisy do rycin w języku polskim preferowany skrót to: Ryc. 1; powinny się znaleźć na osobnej kartce w odrębnym pliku zatytułowanym:  Spis rycin zapisanym w programie MS Word.
10. Tabele - tabele wraz ze spisem tabel z tytułami w języku polskim (preferowany skrót to Tab. 1) powinny się znaleźć na osobnych kartkach (w odrębnych plikach, w formacie MS Word lub MS Excel; maksymalny format A4).
    Autorzy   proszeni   są   o   udzielenie   redakcji   informacji   na   temat   wkładu   poszczególnych autorów   (z   podaniem   ich   afiliacji   oraz   kontrybucji,   tj.   informacji   kto   jest   autorem koncepcji, założeń,   metod,   protokołu   itp.   wykorzystywanych   przy   przygotowaniu   publikacji), źródeł finansowania publikacji oraz wkładzie innych podmiotów w powstanie publikacji. Ponadto redakcja informuje, że „ghostwriting” (sytuacja, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (sytuacja, gdy udział autora w powstanie publikacji był bardzo mały lub w ogóle nie miał) są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte przypadki będą dokumentowane i konsekwentnie zwalczane, włącznie z powiadomieniem  odpowiednich podmiotów.     
    W   przypadku   wątpliwości,   co   do   formalnych   wymagań,   autorzy   proszeni   są o bezpośredni kontakt i konsultację z redakcją Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej: Informatyka  poprzez adres e-mailowy: wydawnictwo@horyzont.eu.